با ما تماس بگیرید


دوره آموزشی امداد فرهنگی

دوره آموزشی امداد فرهنگی
تعداد آزمون ها
1 آزمون
تعداد فصل ها
5 فصل
مدت دوره
12 ساعت
تعداد جلسات
32 جلسه
تعداد فراگیر
458 نفر
بسته است

توضیحات دوره

 

جلسات دوره

درس اول
20 دقیقه
درس دوم
24 دقیقه
درس سوم
18 دقیقه
درس چهارم
26 دقیقه
درس پنجم
16 دقیقه
درس ششم
19 دقیقه
درس هفتم
28 دقیقه
درس هشتم
25 دقیقه
درس نهم
31 دقیقه
درس اول
26 دقیقه
درس دوم
29 دقیقه
درس سوم
24 دقیقه
درس چهارم
24 دقیقه
درس پنجم
24 دقیقه
درس ششم
20 دقیقه
درس هفتم
21 دقیقه
درس هشتم
21 دقیقه
درس نهم
22 دقیقه
درس دهم
21 دقیقه
درس اول
8 دقیقه
درس دوم
21 دقیقه
درس سوم
24 دقیقه
درس چهارم
11 دقیقه
درس پنجم
23 دقیقه
درس ششم
25 دقیقه
درس هفتم
29 دقیقه
درس اول
21 دقیقه
درس دوم
22 دقیقه
درس سوم
22 دقیقه
درس چهارم
15 دقیقه
درس پنجم
33 دقیقه
آزمون نهایی دوره از کلیه دروس

امتیاز

3.29 از 5 / 34 رای